Algemene Leden Vergadering TC Bosheim

Op maandag 3 februari 2020 wordt de Algemene Ledenvergadering van TC Bosheim gehouden. Als lid bent u van harte uitgenodigd.

Voor het eerst in de geschiedenis van onze tennisvereniging is de locatie ons eigen clubhuis aan de Plaggenweg 355 in Bussum.

 De vergadering begint om 20:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur.

Mochten er bij de start van de ALV onverhoopt onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, dan begint de tweede vergadering om 20:15 uur.

Omdat er deze avond gestemd gaat worden over een toekomstig (wel of niet) rookvrij tennispark én de contributie voor 2020 willen we alle senior leden van harte uitnodigen om bij deze editie aanwezig te zijn.

 

De agenda voor de avond is als volgt:

1.      Opening

2.      Mededelingen

3.      Notulen algemene ledenvergadering d.d. 28 januari 2019

4.      Actiepunten uit ALV 2019

5.      Toelichting resultaten, Bosheim Exploitatie B.V. en- Vastgoed B.V.

6.      Verenigingsverslag 2019

7.      Financieel verslag 2019

8.      Verslag kascommissie

9.      Decharge bestuur 2019

10.   Verkiezing kascommissie 2020

11.   Vaststelling jaarprogramma 2020

12.   Financiële begroting 2020

13.   Ledenstemming + vaststelling contributie 2020

14.   Update parkinrichting 

15.   Rondvraag

16.   Sluiting

Nieuws overzicht