Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering en controleert en adviseert gevraagd en ongevraagd de Stichting Beheer Bosheim.

Doel
Het controleren van het handelen van de Stichting en de B.V.’s van Tennispark Bosheim en adviseren
over de strategische lange termijn plannen van Tennispark Bosheim.


Activiteiten
Jaarlijks:

  • Benoemen van de bestuursleden van de Stichting
  • Controleren handelen van de Stichting aan de hand van begrotingen van de B.V.’s en de namens de Stichting opgestelde jaarrekeningen
  • Het goedkeuren van de jaarrekeningen met het advies voor de bestemming van het resultaat en het verlenen van decharge aan het bestuur van de Stichting
  • Toetsen van het handelen van de Stichting in relatie tot het Strategisch Lange
  • Termijnplan Tennispark Bosheim

Leden Rvt