Stichting Beheer Bosheim

Stichting Beheer Bosheim is statutair directeur van Bosheim Vastgoed B.V. en Bosheim Exploitatie B.V. De stichting stelt zich onder andere ten doel het contact tussen de B.V.’s en het verenigingsbestuur te onderhouden. Dit alles in verband met het belang van de leden van Tennisclub Bosheim en het grotere geheel genaamd Tennispark Bosheim.

Doel
Het voeren van de directie over Bosheim Exploitatie B.V. en Bosheim Vastgoed B.V. en het ontwikkelen van de beleidskaders voor een optimaal Tennispark Bosheim voor de leden van Tennisclub
Bosheim.


Activiteiten
Jaarlijks:

 • Ontwikkelen strategisch lange termijn beleid accommodatie in het verlengde van het lange termijn beleidsplan van de vereniging
 • Vaststellen begrotingen van de B.V.’s
 • Verantwoording afleggen aan de Raad van Toezicht over gevoerd beleid (rapportage van gerealiseerde doelstellingen vanuit het beleidsplan)
 • Vaststellen van de jaarstukken van de B.V.’s
 • Controle op de naleving van de bepalingen zoals vastgelegd in de (statuten) oprichtingsakte van de B.V.’s
 • Goedkeuring verlenen aan wezenlijke contracten en overeenkomsten (bijv. hypotheken, arbeidscontracten) die door de B.V.’s worden aangegaan
 • Adviseren over aan- en verkopen van onroerend goed, uiteindelijk te beslissen door de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Bosheim)
 • Presenteren van de jaarcijfers van de B.V.’s aan de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Bosheim
 • Jaarlijks toetsen van de procuraties en waar nodig het aanpassen hiervan

Dagelijks:

 • Uitvoeren en controleren van strategisch beleid
 • Benoemen personele samenstelling van de B.V.’s (inschrijving Kamer van Koophandel e.d.)
 • Verzorgen van de financiële administratie, het doen van betalingen van de Stichting
 • Op uitnodiging van B.V.’s, bijwonen van vergaderingen, accorderen van beslissingen van de B.V.’s

Bestuursleden:

 • René Emmen
 • Rob Peters

Na het vertrek van Dick Bosboom uit het bestuur van de stichting is er een vacature ontstaan, die we graag zouden willen opvullen. Als u geinteresseerd bent en het stichtingsbestuur zou willen versterken, dan kunt u een email sturen naar algemenezaken@bosheim.nl, of rechtstreeks contact opnemen met het bestuur.