ALV: maandag 25 maart 2024 bij Bosheim

Op maandag 25 maart 2024 vanaf 20:00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering van TC Bosheim gehouden. 

De locatie is het clubhuis van Bosheim aan de Plaggenweg 355 in Bussum.  

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te komen, wilt u zich dan afmelden via info@bosheim.nl 

 

Mochten om 20:00 uur onverhoopt onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, dan begint de tweede vergadering om 20:15 uur.  

Vanzelfsprekend zijn alle seniorleden van harte uitgenodigd bij de ALV aanwezig te zijn. 

Mocht u zelf bespreekpunten willen inbrengen dan kan dit tot maandag 18 maart via info@bosheim.nl 

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en presentatie Beleidsplan – ter vaststelling
 3. Notulen vorige ALV - ter vaststelling
 4. Toelichting resultaten BV's
 5. Verenigingsverslag 2023
 6. Financieel jaarverslag 2023
 7. Verslag kascommissie 2023
 8. Décharge bestuur (en afscheid bestuursleden)
 9. Verkiezing bestuursleden
 10. Verkiezing kascommissie 2024
 11. Vaststelling jaarprogramma 2024
 12. Financiële begroting + vaststelling contributie 2024
 13. Update Jubileum (75 jaar Bosheim)
 14. Rondvraag
 15. Sluiting 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 

Vriendelijke groet, 

Bestuur Tennisclub Bosheim

Nieuws Overzicht